Επικοινωνία: 2710 235067

Αντικείμενα εργασίας

Στο δίκτυο Οικότοπος ασχολούμαστε με τρεις βασικούς τομείς:

Στρατηγικός σχεδιασμός

 • ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή, μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών (ενημέρωση, αδειοδοτήσεις, επενδυτικά προγράμματα συγχρηματοδότησης, υποστήριξη υλοποίησης)
 • δημόσιες επενδύσεις στην ήπια και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη
 • επιχειρησιακός σχεδιασμός φορέων και Ο.Τ.Α. (Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
 • χρηματοδότηση επενδύσεων και σχεδίων
 • μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών και επενδυτικών κινήσεων
 • στήριξη αγροτικών, μειονεκτικών περιοχών
 • προβολή και προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, επιχειρήσεων, περιοχών κ.ά.
 • χρήση νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και διαδικτύου στις παραπάνω ενέργειες

Περιβάλλον

 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός (αναγνώριση, παρουσίαση, αξιολόγηση περιβάλλοντος φυσικού και αστικού.  Προτάσεις διαχείρισης, προστασίας, ανάδειξης).
 • Σχέδια διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και περιοχών αξιόλογης περιβαλλοντικής σημασίας.
 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες οριοθέτησης προστατευόμενων περιοχών, ανάλυσης των όρων προστασίας, επεξεργασίας των προτάσεων διαχείρισης, ανάλυσης του πιθανού σχήματος του Φορέα Διαχείρισης, διατύπωσης σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος νομοθετικής κατοχύρωσης κ.λπ.
 • Προκαταρκτικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Εντοπισμός – προετοιμασία – διαχείριση προτάσεων αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων υλοποίησης δράσεων προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης περιβάλλοντος
 • Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Πολιτισμός

 • Υποστήριξη τοπικών πολιτιστικών γεγονότων και πρωτοβουλιών (διοργάνωση, προβολή, υποστήριξη, προτάσεις χρηματοδότησης)
 • Υποστήριξη δημιουργίας υποδομών πολιτισμού μειονεκτικών περιοχών
 • Υποστήριξη εναλλακτικού τουρισμού και δραστηριοτήτων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219