Επικοινωνία: 2710 235067

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Προκηρύχθηκαν τα παρακάτω προγράμματα:

 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 • Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” αφορά  στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ):

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:

 • Υφιστάμενες που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31-12-2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31-12-2015.

Το μέγιστο ύψος του ποσού χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000,00 €, αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 200.000,00 € και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000,00 €. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άϋλες δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης αυτού. Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει νε έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησης της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από 07-04-2016 έως 20-05-2016, ενώ στη φάση αυτή δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος.

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως 31-12-2015 και απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Σημειώνεται:

 • Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον έχει κατά την πρώτη εκταμίευση
 • Ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.
 • Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

Το μέγιστο ύψος του ποσού χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 150.000,00 €, αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000,00 € και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000,00 €. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή – προώθηση
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Μεταφορικά μέσα
 • Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Μελέτες/ έρευνες αγοράς
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης αυτού. Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει νε έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησης της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από 29-03-2016 έως 17-05-2016, ενώ στη φάση αυτή δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος.

Το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” αφορά στη στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους κάτωθι τομείς προτεραιότητας είναι

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα και
 • Υλικά – Κατασκευές

Απευθύνεται:

 • Σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
 • Σε ατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σημειώνεται πως δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας – φορολογικό έτος 2015).
 • Σε συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου κυμαίνεται από 15.000,00 έως 60.000,00 €, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% και η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Λειτουργικά (ενοίκια, ηλεκτρικό, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές (δικαιούχου επιχειρηματία/ εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
 • Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση
 • Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 • Δαπάνες προετοιμασίας υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από 17-03-2016 έως 27-04-2016, ενώ στη φάση αυτή δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος.

Το πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσηςαφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/ υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Απευθύνεται:

 • Σε ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
 • Σε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
 • Σε συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων. Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/ μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/ δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται τα εξής:
 • συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια
 • συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου κυμαίνεται από 5.000,00 έως 25.000,00 €, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% και η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Λειτουργικά (ενοίκια, ηλεκτρικό, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές (δικαιούχου επιχειρηματία/ εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
 • Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από 08-03-2016 έως 15-04-2016, ενώ στη φάση αυτή δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219