Επικοινωνία: 2710 235067

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Αφορά σε ενίσχυση:

–         υφιστάμενων επιχειρήσεων, επιχειρήσεις που μέχρι τις 31-12-2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και

–         νέων – υπό σύσταση επιχειρήσεων, επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:

–         από 30.000,00 € έως 300.000,00€ για τον τομέα «Μεταποίηση»

–         από 20.000,00 € έως 300.000,00€ για τον τομέα «Τουρισμού»

–         από 20.000,00 € έως 100.000,00€ για τον τομέα «Εμπόριο – Υπηρεσίες»

Επιλέξιμες δαπάνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 60% 80% 60%
Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100% 100% 100%
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) 15.000,00 € 15.000,00€ 10.000,00€
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 100% 100% 100%
Δικαιώματα τεχνογνωσίας 20% 20% 20%
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 6.000,00 € 6.000,00€ 6.000,00€
Λογισμικό 30.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 €
Προβολή – Προώθηση 20.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 €
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Λειτουργικές δαπάνες για μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%) 40% 40% 40%

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης είναι υποχρεωτική και αρχίζει από τις 25/02/2013 με καταληκτική ημερομηνία την 25/4/2013.

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219