Επικοινωνία: 2710 235067

Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20-2-2012 ΕΩΣ 20-3-2012

Μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες:

–      ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ): 49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης,

–      έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010 και

–      λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε.

Β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις)

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000,00 € μέχρι €180.000,00 €. Ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός της πρότασης μπορεί να υπερβαίνει το όριο αυτό, ειδικά στην περίπτωση που προτείνεται απόκτηση νέου οχήματος με προδιαγραφές που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Ενεργειών – Δαπανών

Οι επιλέξιμες δαπάνες κατατάσσονται στις δύο κατηγορίες σύμφωνα με τους:

–       Κανονισμός DE MINIMIS και

–       Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (άρθρα 14, 19, 40)

Πιο αναλυτικά:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS
1 Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) συνεργείων, χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης 100%
2 Επενδύσεις σε πάγια:

  • Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων
  • Εξοπλισμός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κ.λπ.
  • Εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης και επισκευής Οχημάτων
  • Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (επιλέξιμη για αποκλειστική και μόνο χρήση των οχημάτων της επιχείρησης)
100%
3 Αγορά οικοπέδου 10%
4 Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας 25% και έως 15.000€
5 Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ. 10%
6 Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα -Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους. 30%
7 Άϋλες δαπάνες (συνολικά)

  • Δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης
  • Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις
  • Δαπάνες συμβούλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών
20%
– Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου Έως 4.000€
– Εκπόνηση μελετών και ερευνών Έως 6.000€
– Δημιουργία – κατασκευή διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά Έως 8.000€
– Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της

επιχείρησης σε e-marketplaces και ανάπτυξη

ηλεκτρονικού εμπορίου

Έως 8.000€
– Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.) Έως 6.000€ έκαστο πρότυπο πιστοποίησης
Το άθροισμα των δαπανών (1) +(2)+(3)+(4)+(5) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των συνολικών δαπανών De minimis.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

(άρθρα 14, 19, 40)

1 Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του καινούργιου μεταφορικού μέσου.

(άρθρο 19)

12.000,00€
2 Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 1 έτους πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ) κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40) 30%
3 Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση

μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος ) για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (άρθρο 14).

πχ ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας, υπηρεσίες νομικής/ διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης/αλλαγής νομικής μορφής/αλλαγή έδρας, κ.λπ.)

25%

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

–      για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De minimis, η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

–      για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

–      Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Κανονισμό (De minimis aid) θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 70% της συνολικής τους αξίας. Επιπρόσθετα, η επιχορήγηση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000,00€.

–      Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (άρθρα 14,19 και 40), θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 25% της συνολικής τους αξίας για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% της συνολικής τους αξίας για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρα 19 & 40).

Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση).

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συμμετοχή των  μετόχων της εταιρείας και από τραπεζικό δανεισμό (μη υποχρεωτικός).

Σε κάθε περίπτωση η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

Σύνδεσμοι:
http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=236
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?k=*&ipb=False&ib=True&state=%ce%91%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9|&fs=False

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219